Gespecificeerde werkwijze

Gespecificeerde werkwijze

Het plezier in het schrijven staat voorop. De leden zijn ervaren schrijvers; de meeste hebben schrijfcursussen gevolgd en/of verhalen of boek(en) gepubliceerd. Dit is echter geen voorwaarde om lid te mogen worden, al kennen we wel een ballotageprocedure. Gezamenlijk hebben we heel wat kennis in huis, die we delen om tot een nog hoger schrijfniveau te komen.

Feedback

Ieder kwartaal geven we in eigen kring een schriftelijk blad uit (LetterSpinsels, hierna te noemen LS) met voornamelijk proza waarop ieder lid geacht wordt opbouwende reacties te geven en een cijfer aan toe te kennen. Feedback geven en ontvangen is een belangrijke pijler van de club. Uit de praktijk blijkt dat zowel geven als ontvangen van feedback heel leerzaam is. Het geeft je niet alleen de kans je werk te toetsen, maar omdat de gekregen commentaren soms nogal uiteenlopen, leer je ervan te gebruiken wat voor jou van belang is.

We streven ernaar om zo objectief mogelijk te zijn en richten ons dan ook voornamelijk op de schrijftechnische aspecten en minder op de inhoud. Reacties zijn natuurlijk nooit vrij van persoonlijke associaties (herkenning is erkenning) en hebben ook te maken met perceptie. Sommige leden schrijven uitgebreide reacties met gerichte schrijfadviezen, er zijn er ook die met een paar regels volstaan. Of een keertje overslaan. Of door omstandigheden een time-out nodig hebben. Feedback geven wordt vooral in het begin soms als moeilijk ervaren. Maar alle feedback is welkom, als je het respectvol doet en opbouwend, kan je het niet verkeerd doen. Als je enkel aangeeft hoe een verhaal op je overkomt, of waar het eventueel vragen opriep, is dit al heel waardevol. Feedback schrijven wordt door de meesten (zeker in het begin) als tijdrovend ervaren, maar je krijgt hier drie maanden de tijd voor.

Om het werkbaar te houden, hebben we een ledenaantal van maximaal tien ingesteld. Feedbackbeheerder Monique stuurt ongeveer gelijk met het uitkomen van de LS een nieuw cijfer- en feedbacklijstje waarop de verhalen al op volgorde vermeld staan. Je kunt de cijfers hierop invullen en eronder je feedback schrijven.

Ballotageprocedure en proeflidmaatschap

We kennen een ballotageprocedure en vragen geïnteresseerden om drie verhalen in te sturen die gelezen worden door Anita, Barbara en Monique. Bij acceptatie wordt een verhaal door Barbara voorzien van feedback en verbetervoorstellen, zodat je een idee krijgt van wat je bij ons kunt verwachten. Als je wilt, kun je begeleiding krijgen bij het schrijven van je debuutverhaal. Dan kijkt Barbara van te voren naar de schrijftechnische aspecten en geeft daar verbetertips of uitleg over. Alles gaat in overleg, zo zorgen we er samen voor dat je een waardige entree kan maken.

Hierna ben je een half jaar lang (na je debuut nog twee LS-uitgaven) proeflid waarin je je kunt oriënteren voordat je besluit lid te worden. Je mag meteen meedoen met het geven van feedback, maar ook de kat nog even uit de boom kijken. Na afloop van de proefperiode wordt wederzijds bekeken of het gewenst is om het proeflidmaatschap om te zetten in een definitief lidmaatschap. Nieuwe leden kunnen gedurende hun proeftijd extra begeleiding krijgen bij het schrijven van zowel een verhaal als feedback. Dat gebeurt op dezelfde manier als bij het schrijven van je debuutverhaal. Wil je van deze extra service gebruik maken, hou er dan wel rekening mee dat dit veel tijd kost en wacht er niet mee tot de laatste maand.

Een proeflidmaatschap is niet gratis, je betaalt vanaf het kwartaal waarin je debuutverhaal geplaatst is contributie.

Werkwijze

Naast het geven van feedback op alle verhalen die in de LS staan, kennen we elkaars werk ook een cijfer toe. Het hoogst geëindigde verhaal van de kwartaaluitgave krijgt een prijs; een beoordeling door Joost Nillissen. Je kunt maar één keer per jaar een beoordeling winnen van Joost, mocht jouw verhaal in een kwartaal weer bovenaan eindigen, schuift de beurt door naar de volgende beste. Dit om anderen ook een kans te geven. Dit systeem van de beurt doorschuiven wordt ook toegepast bij het bepalen van de jaartoppers.

Aan het eind van het jaar krijgen de vijf hoogst geëindigde schrijvers van het jaar een beoordeling door een manuscriptbeoordelaar. Die kiest dan een jaarwinnaar, die de LS literatuurprijs tweeduizendzoveel toegekend krijgt; een virtuele bokaal met papieren oorkonde. Een hele eer en leuk voor op je cv. Winnende verhalen én beoordelingen worden met jouw toestemming ook op de website gepubliceerd. Omdat de beurt doorschuift kan het in principe zo zijn dat jouw verhaal in de jaareindstand op de 21e plaats geëindigd is en je toch nog tot de jaartoppers behoort omdat de twintig verhalen die boven je staan, van vier andere topschrijvers zijn.

Contributie

De contributie bedraagt € 28 euro per kalenderjaar. Voor leden buiten Nederland wordt dit verhoogd met de extra portokosten. Omdat de hoge portokosten en soms lange verzendtijd of zelfs onzekerheid van aankomst een probleem kan zijn, bieden we buitenlandse leden de keuze om een digitaal abonnement te nemen voor de prijs van 14 euro. De LS wordt dan digitaal in een niet te bewerken, maar wel printbare pdf-versie verzonden. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de verhalen zomaar te kopiëren zouden zijn. Het auteursrecht berust bij de schrijver en wij zien het als onze taak om dit zo goed mogelijk te beschermen.

Taakverdeling

De redactie bestaat uit Anita Lodewijks, Barbara Joy en Monique Cunnen. Samen stellen ze de uitgaande correspondentie op en overleggen ze bestuurlijke- en redactionele zaken, soms met gebruikmaking van een ledenraadpleging. De rest van de taken worden als volgt verdeeld:

Eelco Rommes beheert en actualiseert de website.
Chantal Pauwels int de contributie, betaalt de rekeningen en bepaalt het contributiebedrag.
Monique Cunnen ontvangt, rubriceert en verstuurt de gegeven feedback en houdt alles bij rondom de cijferlijstjes. Tegen dat de nieuwe LS uitkomt, worden ook de feedbackbestanden door haar per mail verstuurd. Alle feedback wordt per verhaal verzameld en naar alle leden gemaild zodat je na afloop kunt zien wat anderen voor reacties op een verhaal gegeven hebben. Om scheve gezichten te voorkomen, blijven de gegeven cijfers anoniem. Monique rekent het gemiddelde cijfer per verhaal uit en mailt die naar Barbara, die ze achter op de LS zet.
Barbara verzorgt de opmaak en het inhoudelijke gedeelte van de LS en zorgt voor kopiëren en verzending. Ook beheert zij de profielschetsen van leden, de actuele ledenlijst en de e-mailadressenlijst. Met vragen en opmerkingen over LS kunnen leden ook bij haar terecht. Zij onderhoudt ook de externe contacten, zoals met de beoordelaars.

Kopij aanleveren

Kopij voor de nieuwe LS moet vóór het eind van ieder kwartaal per e-mail naar Barbara gestuurd worden.
Is het verhaal uiterlijk twee weken voor de deadline in haar bezit, zal zij het nakijken op taal- en tikfoutjes en opvallende dingen. Zij zal je verhaal voorzien van verbetervoorstellen en/of vragen en voor overleg en akkoord retour zenden. Dat gebeurt in een al deels opgemaakt bestandje met de vraag om je aanpassingen in ditzelfde bestandje te doen. Komt je verhaal later binnen, dan voert Barbara een snelle scan op opvallende taalfoutjes uit en nemen we aan dat je ervoor kiest om deze versie zonder overleg over eventuele verbetertips te plaatsen. Ben je akkoord gegaan met de geredigeerde versie, wordt het in de LS gezet en kan je verhaal niet meer vervangen worden door herschreven versies.

Het is niet de bedoeling dat je een aantal verhalen tegelijk instuurt met de vraag of Barbara er een wil uitkiezen, in voorraad wil houden, een oordeel over wil geven of kijken of het voldoende potentie heeft. Dat is aan de schrijver zelf. LS is ook bedoeld om te kijken hoe andere lezers het ervaren en verbetertips geven. Het hoeft dan ook nog geen eindproduct te zijn. Je mag het net zo vaak herschrijven en plaatsen als je wilt.

Herschreven versies

Herschreven verhalen zijn erg welkom. Dat geeft de auteur de kans om hoger te scoren en de leden kunnen zien wat er met hun opbouwende reacties gedaan wordt. Stuur je een herschreven versie in, kan het handig zijn om erbij te vermelden wanneer en onder welke titel het verhaal eerder in de LS stond. Wil je dit erbij vermeld hebben, moet je het zelf even nazoeken en aanleveren.

Waaraan moet kopij voldoen?

De verhalen mogen niet langer zijn dan maximaal 3500 woorden, omdat ons blad anders te dik wordt.
Om ruimte te besparen worden verhalen opgemaakt in twee kolommen. Voor de eenheid krijgen alle verhalen dezelfde lay-out zoals rechte dialoogtekens, geen alinea-inspringen enz.
Stuur je verhaal indien mogelijk in als Word-document. En hou de opmaak zo simpel mogelijk. We gebruiken bij LS het lettertype Arial in 10 punten, met een enkele regelafstand. Wil je binnen je tekst iets benadrukken door een ander lettertype omdat cursivering van de tekst niet volstaat, (een brief of krantenbericht, opschrift enz) kan dit in overleg. Geef dit dan even aan.
We zijn van mening dat je vrij moet zijn in de keuze van je onderwerp, alle genres en thema’s zijn toegestaan, zolang het verhaal niet kwetsend is en binnen de fatsoensnormen valt.
Onder pseudoniem schrijven is geen bezwaar. Adressen of telefoonnummers worden door de redactie nooit zonder uitdrukkelijke toestemming uitgewisseld.

Naast proza, bieden we beperkt ook ruimte voor poëzie. Omdat de meeste leden zichzelf niet kundig genoeg vinden om poëzie te beoordelen, hebben we gedichten uitgesloten van cijfertoekenning. Reacties zijn natuurlijk wel van harte welkom.